Algemene ledenvergadering

Datum/Tijd
Datum - 26 november 2021
Aanvangstijd - 20:00 - 22:30

Categorieën


Geachte leden,

Het bestuur van v.v. Surhuisterveen nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdagavond 26 november 2021 om 20.00 uur in de kantine van v.v. Surhuisterveen.

1. Opening
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
3. Notulen ALV 26 & 27 november 2020
4. Jaarverslag seizoen 2020 – 2021
5. Bestuursverkiezing
Tussentijds afgetreden: Wopke Borger (penningmeester)
Kandidaat bestuur: Marco de Jong

Tussentijds afgetreden: Jannes Taekema (vz Techn. Commissie)
Kandidaat bestuur: Vacature

Tussentijds afgetreden: Jan van Dijk (vz kantine commissie)
Kandidaat bestuur: Ronald van Dijk

Aftredend en niet herkiesbaar: Tobi Nijboer

          Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 2 dagen voor de vergadering schriftelijk melden

6. Financieel verslag
7. Verslag kascommissie
8. Vaststellen begroting 2021 – 2022
9. Stand van zaken Fusie Feanster voetbalverenigingen
10. Rondvraag
11. Sluiting