Contributiereglement v.v. Surhuisterveen

Artikel 1

a.
Ingevolge artikel 7, lid 1 van de Statuten Voetbalvereniging Surhuisterveen dienen leden jaarlijks contributie te betalen die bij besluit van de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld (artikel 25, lid 3 van de Statuten Voetbalvereniging Surhuisterveen).

b.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betaling van contributie te verlenen.

c.
De contributies worden in het jaarlijkse “bewaarnummer” gepubliceerd en zijn opvraagbaar bij de penningmeester.

d.
Bij wijziging van hetgeen in dit reglement is bepaald wordt een nieuw reglement opgesteld.

Artikel 2

a.
De contributies zijn per 1 juni 2015 als volgt:
Senioren € 130,00 per jaar
Junioren € 95,00 per jaar
Pupillen € 65,00 per jaar
Mini-pupillen € 40,00 per jaar
Niet spelend lid € 45,00 per jaar
Donateur € 14,00 per jaar
Betaling Senioren, Junioren en Pupillen mogelijk per jaar, halfjaar of kwartaal, mini-pupillen per jaar of halfjaar.

b.
Leden geven bij aanvang van het lidmaatschap aan of zij per jaar, per half jaar of per kwartaal wensen te betalen. Indien leden de betalingstermijn willen wijzigen dienen zij dit door te geven aan de penningmeester. Wijzigingen zijn alleen mogelijk als aan alle contributieverplichtingen zijn voldaan.

c.
Als leeftijdsgrens wordt het reglement van de KNVB nageleefd:
– Spelers in de klassen JO19, MO19, JO17, MO17, JO15, MO15 worden aangeduid als junioren
– Spelers in de klassen JO13, MO13, JO11, MO11, JO9, JO8, JO7, JO6 als pupillen.

De genoemde klassen hebben de volgende leeftijdsgrenzen:
– Klasse JO19, MO19; dit zijn spelers die 17, 18 en 19 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt,
– Klasse JO17, MO17; dit zijn spelers die 15, 16 en 17 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt,
– Klasse JO15, MO15; dit zijn spelers die 13, 14 en 15 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt,
– Klasse JO13, MO13; dit zijn spelers die 11, 12 en 13 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt,
– Klasse JO11; dit zijn spelers die 9, 10 en 11 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 10 jaar nog niet hebben bereikt,
– Klasse JO9, JO8, JO7, JO6: dit zijn spelers die 5, 6, 7, 8 of 9 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 8 jaar nog niet hebben bereikt.

d.
Het bestuur draagt zorg voor de afdracht van gelden per spelend lid aan de KNVB.

Artikel 3

a.
De onder artikel 3 genoemde contributies zijn van toepassing wanneer het lid een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven. Indien deze machtiging niet is afgegeven, niet geldig blijkt of bedragen niet geïncasseerd kunnen worden van het opgegeven rekeningnummer, wordt per inning een toeslag van € 2,50 in rekening gebracht.

b.
Indien uit één gezin meerdere personen, jonger dan achttien jaar, (spelend) lid zijn Voetbalvereniging Surhuisterveen, wordt er een korting gegeven op de contributie: – Het eerste gezinslid betaalt 100% van de contributie – Het tweede en alle daarop volgende gezinsleden betalen 50% van de contributie

c.
Leden die zowel contributie betalen voor het veldvoetbal als voor Futsal, ontvangen een korting van 50% op de Futsal-contributie.

Artikel 4

Voor de in artikel 1, lid b genoemde ontheffing komen in aanmerking:

a.
Ereleden zoals bedoeld in de Statuten Voetbalvereniging Surhuisterveen, artikel 5 lid 3

b.
Zij die een functie binnen Voetbalvereniging Surhuisterveen (gaan) vervullen, waarvoor het lidmaatschap van de KNVB is vereist, maar niet deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde competities en wedstrijden.

Artikel 5

a.
Het afmelden als lid van Voetbalvereniging Surhuisterveen kan tot 1 juni. Bij afmelding ná 1 juni blijft de verplichting tot betaling van de contributie over het gehele seizoen bestaan.

b.
Van artikel 5, lid a kan worden afgeweken, wanneer er tijdens het seizoen (dus na 1 juni) sprake is van overschrijving naar een andere voetbalvereniging en deze vereniging de betaling van de contributiegelden overneemt. Het bestuur beslist in dergelijke gevallen.

Artikel 6

a.
De contributie worden als volgt geïnd: Betaling per jaar: voor 1 augustus Betaling per half jaar: deelbetaling één voor 1 augustus, deelbetaling twee voor 1 februari Betaling per kwartaal: deelbetaling één voor 1 augustus, deelbetaling twee voor 1 november, deelbetaling drie voor 1 februari, deelbetaling vier voor 1 mei

b.
Indien een lid een maand na de bij artikel 6 lid a genoemde data de contributie nog niet heeft voldaan wordt hieraan schriftelijk herinnerd door Voetbalvereniging Surhuisterveen, met inachtneming van artikel 4, lid a van dit reglement.

c.
Indien een lid twee maanden na de bij artikel 6 lid a genoemde data de contributie nog niet heeft voldaan kan het bestuur van Voetbalvereniging Surhuisterveen het betreffende lid een speelverbod opleggen.

d.
Indien een lid bij het sluiten van het verenigingsjaar (1 juli) de contributies nog niet volledig heeft voldaan, kan het bestuur van Voetbalvereniging Surhuisterveen besluiten om het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen. De vordering zal dan uit handen worden gegeven aan een incasso-bureau, de bijkomende kosten zijn dan voor rekening van het betreffende (ex-) lid.

e.
Spelerspassen worden door het bestuur uitgegeven als contributieverplichtingen is voldaan.

Artikel 7

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Voetbalvereniging Surhuisterveen

Boetereglement

Artikel 1

Een Boete die door de KNVB wordt opgelegd, wordt betaald door het lid op wie die boete betrekking heeft. Het bestuur van Voetbalvereniging Surhuisterveen stuurt hiertoe een bevestiging aan het betreffende lid. Op deze nota is minimaal gespecificeerd: de wedstrijddatum van de overtreding, de strafcode en de hoogte van de boete.

Artikel 2

a.
Leden die aan Voetbalvereniging Surhuisterveen een machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven, machtigen Voetbalvereniging Surhuisterveen tevens voor het innen van iedere boete die door de KNVB aan het betreffende lid is opgelegd.

b.
Leden die geen machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven aan Voetbalvereniging Surhuisterveen, betalen de boete binnen 14 dagen via overschrijving en met een verhoging van € 2,50.

c.
Indien niet tijdig wordt betaald worden de maatregelen, zoals bepaald in artikel 6, lid b, c en d van het contributiereglement toegepast.