Vergadering fusiecommissie 11 april 2022

Allen aanwezig.

Notulist; Miranda de Boer.

Algemeen:
Piet Sipma word welkom geheten, hij is nu de voorzitter juridische zaken. Hij neemt het stokje over van Ale Procee. We doen een kort voorstelrondje. Opmerking over de vorige notulen; in het derde kwartaal komt er naar verwachting vanuit de gemeente duidelijkheid over het sportcomplex. Bauke, Arjen en Jehannes zijn bij het bestuur van F58 aangeschoven om hen bij te praten, dit werd zeer gewaardeerd en het is een goed idee om dit vaker te doen.

Info-avond 29 april;
hoe dit in te vullen? Het idee is om een “formeel” gezamenlijk info-gedeelte te doen naast het informele karakter. Omdat het een inloop-avond is kan het formele stukje niet als opening, misschien wel als het wordt opgenomen zodat het door iedereen terug is te zien. Ook rekening houden met de 35+ heren, zij voetballen die avond.

Juridische commissie:
Piet S. geeft aan dat de juridische termijnen moeten worden aangehouden. Een juridische fusie is het meest gebruikelijk en voor de hand liggend voor onze fusie. Er moet een fusievoorstel komen tav juridische zaken. De beide besturen moeten hier achterstaan. De notaris heeft reeds gekeken naar het stappenplan/tijdspad, deze is akkoord. Op 23 mei is er een afspraak met de notaris. Het fusievoorstel moet na akkoord van het bestuur, gepubliceerd worden in een staatscourant o.a. voor minimaal 1 maand. Binnen een half jaar na publicatie moet er een notariële akte klaarliggen. De KNVB is inmiddels op de hoogte van de voorgenomen fusie en hun juristen kijken er inmiddels naar. Jehannes maakt een tijdschema waarin het stappenplan juridische zaken wordt verwerkt.

Identiteit & activiteit: Bauke geeft aan dat het darttoernooi goed was bezet, ook de bitterballenquiz was geslaagd. Betreffende naam/tenue keuze; er staat inmiddels een formulier op beide site’s hiervoor. Inleveren kan op diverse manieren. Op 2 mei wordt er keus gemaakt hieruit door een groepje waar 2 namen en 2 tenues overblijven.

Vrijwilligerscommissie:
Tobi geeft aan dat het allemaal loopt. Een ieder in de werkgroep doet zijn eigen stukje, draaiboek is in de maak. Uitgangspunt is vrijwillige vrijwilligers.

Communicatie commissie:
Pieter wil graag de nieuwe tijdslijn naar buiten communiceren. Na een check door Piet Sipma kan deze online, evenals een up-to-date organigram voor de fusiecommissie., Jehannes maakt deze.

Facilitaire commissie:
Arjen geeft aan dat scenario 1 (nieuwbouw) verder in ontwikkeling is in samenwerking met Jack Visser, ook komt er een indicatie qua kosten etc. Aankomende week vinden er gesprekken plaats met de materiaalmannen van beide verenigingen om te inventariseren richting de fusie. Jan en Durk benadrukken dat er ruim moet worden ingezet op het aantal velden en boxen!

Wedstrijdzaken:
Durk geeft aan dat het tekort aan scheidsrechters steeds nijpender wordt; er komt een voorzet hoeveel er gemiddeld nodig zouden zijn. Deze zouden ook meer waardering moeten krijgen, scholing is ook wenselijk. Coördinator nodig?

Technische commissie:
Anno Jan geeft aan dat er een blauwdruk is gemaakt van de nieuwe vereniging. De structuur van de Feanstars is aangehouden; 2 leiders en 1 trainer per team.

Sponsorcommissie:
Piet N. geeft aan dat alles loopt.

Financiële commissie:
Jan is de nieuwe voorzitter van deze werkgroep. Jan wil met een nul-meting beginnen. Contributie is nog geen inzicht in naar de fusiecommissie, binnenkort staat er een overleg met de werkgroep gepland.

➔ Op 16 mei is de volgende vergadering.