Vergadering fusiecommissie 11 oktober 2021

Aanwezig; J. Alserda, P. Atsma, P. Nieuwhof, B. de Haan, A. de Jong, J. Bottema en E. van Esch.
Afwezig; T. Nijboer, D. Kuipers, A. Procee
Notulist: M. de Boer

Durk Kuipers heeft zich moeten afmelden, deze maandagen vallen precies in de weken dat hij verhinderd  is. We kijken hierom later even naar de planning. Durk heeft richting de voorzitter aangegeven dat het tekort aan scheidsrechters een grote punt van zorg is. Zowel bij de jeugd als senioren.

Er is gevraagd of er ook iemand van de fusiecommissie zou moeten aanschuiven bij de gesprekken met de gemeente, maar hier waren beide voorzitters van de moederverenigingen heel stellig in; zij wensen deze gesprekken zelf te voeren. Pieter komt met de vraag wat nu precies de rol/taak is van de fusiecommissie. Hoeveel mandaat heeft de fusiecommissie en wanneer wordt deze dan wél betrokken in gesprekken, bv tav de accommodatie? Arjen en Jehannes gaan met de voorzitters in gesprek over hoe dit moet worden weggezet.

*Facilitaire commissie; Arjen geeft aan dat er tekeningen zijn opgevraagd. De ambitie blijft om een geheel nieuwe accommodatie te krijgen op termijn. Er moet een duidelijke stelling richting gemeenteraad/ambtenaren worden aangenomen hierin. Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt, maar het scenario wat bestaat uit het gebruik van de beide huidige kantines binnen de nieuwe vereniging is het meest aannemelijk aangezien er niet binnen de gestelde termijn voor de fusie een geheel nieuwe accommodatie zal zijn. Arjen geeft aan dat binnen zijn commissie hij mensen van VVS mist.

*Identiteit en activiteiten commissie; Bauke geeft aan dat zijn commissie goed bezet is. Binnen zijn commissie is de identiteit besproken. Er wordt een stukje voorgedragen waar ze de identiteit in hebben beschreven zoals zij deze zien; “Waar staan wij voor?” Alle aanwezigen kunnen zich hierin vinden en geven aan dat het heel mooi omschreven is. Bauke zal het plaatsen op de OneDrive. Activiteiten; er is voor gekozen om de komende nieuwjaarsreceptie toch nog niet gezamenlijk te houden. Dit om meerdere redenen (stukje emotie, laatste keer met ‘eigen’ club,…). Maar bv de familiedag wel samen houden. Ook staat er een gezamenlijke pubquiz gepland op 16 december, clubhuis F58 en een darttoernooi op 22 jan, clubhuis VVS. Gezamenlijk klaverjassen is nog een idee. De gezamenlijke activiteiten moeten gepubliceerd in beide agenda’s. De clubkleuren, tenue, naam/logo; het idee is om leden te vragen mee te denken hierin. Dit kan op verschillende manieren; ideeën aandragen en laten stemmen of iedereen zelf wat laten aandragen en daaruit kiezen. Er zijn onderzoeken gedaan naar tenuekleuren die sterker uit de bus komen en ontwerpsites voor tenues,  Bauke neemt dit mee terug naar zijn commissies.

*Sponsorcommissie; Piet geeft aan dat er 200 gezamenlijke sponsoren zijn. Er zijn dan 50 dubbele reclameborden; wat doe je daar mee? Welk veld wordt hoofdveld? Allemaal vraagstukken waarvoor verschillende commissie elkaar nodig hebben. De inflatie moet ook worden meegenomen in de komende contracten. De sponsorinkomsten groeien naar de toekomst gekeken.

*Communicatiecommissie; Pieter heeft het voorstel om een nieuwsbrief te doen per kwartaal. Ook zou er altijd iets op de beeldschermen over de fusie te lezen moeten zijn in beide kantines. Wat vrouwelijke inbreng is wenselijk, het groepje is nu te klein. Aandachtspunt. Miranda kent evt wel jeugdleden die op social media wel wat kunnen betekenen in een filmpje oid, maar de vraag is; wat dan? Dat is nog niet concreet. Ook komt de optie van evt een stagiair/leerling die in die richting studeert.

*Juridische commissie; Jan geeft aan dat het F58 nieuwe statuten presenteert in de komende ledenvergadering die voldoen aan de normen van de nieuwe wetten. Er is de vraag hoe de nieuwe bestuursvorm eruit zal komen te zien? De fusiecommissie zal dit gezamenlijk uitwerken en beslissen, maar de juridische commissie komt met een voorstel wordt afgesproken. Er is een stappenplan van de KNVB met een tijdspad voor een fusie van verenigingen. Deze bevat ook uiterste data.

*Technische commissie; Engbert is een 0-meting gestart. Het jeugdbeleidsplan van de Feanstars wordt geëvalueerd. Het beleidsplan F58 wordt geëvalueerd. VVS heeft geen beleidsplan, maar hier wordt wel gekeken naar dergelijke zaken. Engbert heeft aan zijn groepje gevraagd om op papier te zetten hoe een ieder de toekomst ziet op het gebied van technische zaken. Hierbij mag men “out of the box” denken.

Tot slot; meerdere leden geven aan graag bij Burgum op bezoek te willen om te horen hoe zij bepaalde zaken hebben ingezet. Engbert wil hier nog geen gebruik van maken om zo blanco mogelijk te blijven, ook Arjen geeft aan voor nu geen grote vraagstukken te hebben. Voor diegenen die wel willen; zij moeten hun vragen inventariseren en de voorzitter zal Burgum benaderen voor data wat hun past.

Er worden een aantal opties gedaan voor volgende vergaderingen; oa 15 nov, 13 dec, 10 jan en 7 febr. De voorzitter neemt dit ook op met Durk Kuipers en koppelt dit terug naar de fusie commissie.