Vergadering fusiecommissie 15 november 2021

Notities bijeenkomst fusie commissie maandag 15 november 2021; bestuurskamer Fean’58

 Aanwezig:

 • Pieter
 • Anno
 • Durk
 • Arjen
 • Piet
 • Jan
 • Bauke
 • Jehannes (notities)

Afwezig:

 • Miranda
 • Tobi
 • Ale

Intro Durk en Anno

Communicatie

 • Nieuwsbrief is verstuurd.
 • Nadenken over andere invulling van communicatie; o.a. kantine posters.
 • Input op de monitoren in de kantines.
 • Contact met project bureau Friese Poort over mogelijke stagiaire voor alle types communicatie. Uitkomst afwachten.

Technische commissie: Anno opgestart

 • Ambitie: top 5 van 2e klasse, incidenteel 1e
 • Op zoek naar inzicht hoe ledenaantal van verenigingen zich verhoudt tot niveau van eerste team. Opvallend is dat tussen onze verenigingen groot verschil zit in het aantal niet spelende leden, bij ’t Fean58 veel hoger. Zoiets is bij andere verenigingen niet te filteren; dus vergelijken met ‘bruto’ gegevens.
 • Kader voor jeugd rekruteren vanuit eigen leden (hogere elftallen).
 • Presteren maar ook aandacht voor de breedte.
 • Zaterdag en zondag voetbal binnen de nieuwe vereniging.
 • Wat zijn de huidige kosten voor trainers e.d?

Wedstrijdzaken

 • De beide verenigingen doen dit al jarenlang samen, functioneert prima.
 • Algemeen zorgpunt: beschikbaarheid van voldoende scheidsrechters.

Facilitair

 • Volgens KNVB normen zouden 4 velden passend zijn voor ons ledenaantal. Dit past bij ons niet, immers we hebben een groeiende dames afdeling, en er is te weinig trainingscapaciteit.
 • Het veld achter de sporthal wordt te intensief gebruikt.
 • De gegevens van de gebouwen zijn verzameld.
 • Scenarios:
  • Blijven op de Ketting,
  • Nieuwbouw met snelle overgang,
  • Nieuwbouw met trage overgang.
 • Verstandig omgaan/inzetten met huidige gebouwen en kosten. Verstanding (weinig) investeren in een tijdelijk onderkomen. Vooral werken aan sfeer en identiteit; niet structureel.
 • 1 brandende kachel in goedkoper dan 2 brandende kachels.
 • Welke niet voetbal activiteiten zouden ook passen in de nieuwe accommodatie.
 • 18 November wordt het raadsvoorstel voorgesteld tav de ontwikkeling van de Ketting; zal richting gevend zijn.
 • Let wel: het kunstgrasveld is door de gemeente al verkocht aan AVEK; met een gebruiksclausule.

Sponsorcommissie

 • Structurele doorrekening harmonisatie en afronding leidt tot een potentie van meer sponsoropbrengsten. Verwachting is dat clubliefde van de sponsoren positief werkt.
 • Checken bij Burgum over hun ervaringen
 • Momenteel af te sluiten contracten worden afgesloten tot 30/6/2023 met hierin de clausule dat de contracten over kunnen naar de rechtsopvolgende vereniging.
 • De hoeveelheid reclameborden is dusdanig groot dat 2 velden omzoomd kunnen worden.
 • Het is aan de vereniging om te bepalen wat en hoeveel hoofdvelden er zijn.
 • Hoop is zonder aanschaffen van frames alle reclameborden goed te kunnen presenteren.

Juridische cie

 • Her en der overlap met andere cie’s.
 • Specifieke vragen: wie is eigenaar van welk gebouw, zijn er koopaktes?
 • Opvolgende vereniging verstandig opstellen, inrichten met het oog op overdrachtsbelasting, BTW etc. Fiscaal verstandige keuze nodig voor de juridische entiteit.
 • Welke verzekeringen hebben de verenigingen, welke collectieve verzekeringen bij gemeenten en KNVB. Check vrijwilligers, check bestuurders aansprakelijkheid.

Cie identiteit en activiteit

 • Gezamenlijke activiteiten gepland.
 • Document ‘wie willen we zijn’ op One drive geplaatst. Dit is het uitgangspunt voor de gehele fusie commissie (als bijlage toegevoegd: volgende bijeenkomst inhoud voorlopig vaststellen)
 • Kleding en naamgeving – concept proces:
  • Cie vraagt input van de leden,
  • Cie stelt kleding en naamgeving voor aan fusie comm,
  • Fusie comm heeft veto recht,
  • Presentatie naar de leden,
  • Stemdag (zomer, september 22?).

Club van 100

 • Waar passen de Clubs van 100 binnen de fusiecommissie?
 • Zijn zelfstandige commissies binnen de verenigingen. Binnenkort jaarvergaderingen en besluiten over mogelijke investeringen.
 • Nu investeringen doen met een beperkte gebruiksduur is niet verstandig.
 • Bij de start van de nieuwe VV hebben we veel kosten (o.a kleding).
 • Jehannes legt een lijn naar de voorzitters en geeft de status aan. Zsm (15/11 verstuurd).
 • Binnenkort Cv100 aanhangen in de fusie commissie.

Timing

 • Draaiboek Burgum, draaiboek KNVB geeft inzicht in alle activiteiten tbv de nieuwe vereniging. Veel te doen, let op de details!
 • Gedachte: de ALV’s dienen de nieuwe vereniging gepresenteerd te krijgen en op een daaropvolgende ALV hierover te kunnen besluiten.
 • Planning:
  • presentatie nieuwe VV in september ’22,
  • besluitvorming november ’22.
 • Statuten controleren op wat hierover beschreven is (proces, mogelijke wachttijden, stakende stemmen).
 • Na november ’22 kan dan alles in gereedheid gebracht worden om seizoen 23/24 las nieuwe vv te functioneren (aanschaffen kleding, aanpassen accommodaties).

Zaalteam

 • Zaalteam F’58 zou met zaalteam VVS onder 1 vlag willen spelen om zo spelers te kunnen uitwisselen. Durk Kuipers gaat de vraag voorleggen aan de spelers van VVS.
 • Zou opportuun zijn voor seizoen 22/23.
 • KNVB is soepel in faciliteren van zoiets.

Voorstel volgende bijeenkomsten:

 • Maandag 13 december VVS
 • Maandag 17 januari F’58
 • Maandag 14 februari VVS
 • Maandag 21 maart F’58
 • Maandag 18 april VVS
 • Maandag 16 mei F’58
 • Maandag 13 juni VVS
 • Maandag 11 juli F’58