Toekomstvisie v.v. Surhuisterveen

Als bestuur van v.v. Surhuisterveen onderkennen we de trend waarin steeds meer verenigingen de overstap maken van het voetballen op de zondag naar het voetbal op de zaterdag. Vorig jaar is er in de ledenvergadering van onze vereniging voor het eerst over dit onderwerp gesproken. Daarbij bleek al snel dat de keuze voor de speeldag een onderwerp is dat nader onderzoek verdient binnen de vereniging.

In de ledenvergadering van dit seizoen is besloten dat het bestuur dit onderzoek kan laten uitvoeren.

Inmiddels zijn voor dit onderzoek de eerste stappen gezet. Vanuit de KNVB hebben we Ronald de Vries bereid gevonden dit proces als onafhankelijk procesbegeleider te begeleiden. Daarnaast is er een werkgroep geformeerd waarin vanuit de vereniging Marco de Jong, Evert Kuiper en Anno Cazemier plaats hebben genomen. Met de werkgroep zijn de eerste afspraken gemaakt over hoe het onderzoek uit te voeren.

Om een goed beeld te krijgen van de behoefte van de spelende leden zal de komende weken een enquête worden uitgevoerd onder de voetballers van de seniorenteams en de jeugdleden van de JO19 en JO17 die lid zijn van v.v. Surhuisterveen. De genoemde doelgroep zal daarvoor worden benaderd door de werkgroep leden. Om een goed beeld te kunnen krijgen en ook naar de toekomst toe een juiste keuze te kunnen maken vinden we het belangrijk de antwoorden per team en naar leeftijdsgroep te kunnen categoriseren. Op basis van de uitkomsten van deze enquête zal de werkgroep een advies uitbrengen naar ons als bestuur. Het is uiteindelijk aan de ledenvergadering om de definitieve keuze te maken.

We staan daarbij open voor alle mogelijkheden, zolang het maar past binnen de reglementen van de KNVB.

De planning is er op gericht dit onderzoek eind januari af te ronden.

Voor vragen over de enquête of het onderzoek kun je je wenden tot een van de bestuurs- of werkgroep leden.

Tot slot nogmaals met klem het verzoek aan de doelgroep om deel te nemen aan deze enquête. Alleen zo kunnen we met elkaar de juiste stappen zetten voor v.v. Surhuisterveen. Alvast bedankt voor je medewerking!

Namens het bestuur,
Henk Veenstra
Voorzitter